Područje akreditacije

Ispitni laboratorij za brojila električne energije (ILBEN) akreditiran je na temelju Zakona o akreditaciji (Narodne novine 158/03, 75/09, 56/13) prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA).

Akreditacija vrijedi 5 godina i njome su obuhvaćena ispitivanja statičkih i elektromehaničkih brojila električne energije razreda točnosti 1, 2, A, B, C, 0,2 S i 0,5 S za djelatnu energiju i razreda točnosti 2 i 3 za jalovu energiju, za slijedeća područja ispitivanja:

 • Ispitivanje izolacijskih svojstava brojila
 • Ispitivanja pogrešaka mjerenja energije brojila u ovisnosti o utjecajnim veličinama
 • Ispitivanja električkih značajki brojila
 • Ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) brojila

Potpuni popis akreditiranih ispitivanja (58 metoda) s pripadnim normama dan je u prilogu Potvrde o akreditaciji.


Ispitivanje izolacijskih svojstava brojila:

 • udarnim naponom
 • izmjeničnim naponom

Ispitivanja pogrešaka mjerenja energije brojila u ovisnosti o utjecajnim veličinama:

 • promjene struje (opterećenja)
 • promjene napona mreže (230 V ± 10 % i +15 % / -20 %)
 • promjene frekvencije mreže (50 Hz ± 2 %)
 • promjene temperature (unutar radnog temperaturnog područja)
 • obrnuti redoslijed faza i naponska neravnoteža kod trofaznih brojila
 • prisutnost viših harmonika, istosmjerne komponente i parnih harmonika te neparnih i subharmonika referentne frekvencije 50 Hz

Ispitivanja električkih značajki brojila

Ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) brojila:

 • ispitivanje otpornosti na elektrostatska izbijanja
 • ispitivanje otpornosti na udarne prenapone
 • ispitivanje otpornosti na kratkotrajne prekide napona napajanja
 • ispitivanje otpornosti na vanjsko stalno magnetsko polje i promjenjivo magnetsko polje mrežne frekvencije

Potpuni popis akreditiranih ispitivanja te pregled normi po metodama dan je uprilogu Potvrde o akreditaciji.
Potvrda o akreditaciji_RIZ-LABORATORIJ d.o.o. (1087)